Kontaktné údaje:

Obec Renčišov - Obecný úrad
Renčišov č. 11
082 63 p. Jarovnice
IČO: 00327697
DIČ: 2020711704
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Prešov
- IBAN: SK68 5600 0000 0088 1509 9001
e-mail: obec.rencisov@post.sk
tel. číslo: 051/459 42 11

 Starosta obce:
Miroslav Paločko
mobil: 0915 938 894

Pracovníčka obecného úradu:
Ing. Anna Sabolová

podateľňa, evidencia denného programu starostu obce, stavebné konanie, evidencia súpisných čísel, evidencia obyvateľov, voličské zoznamy, overovanie podpisov a listín, evidencia petícií a sťažností, vysielanie v miestnom rozhlase, finančné účtovníctvo, rozpočet obce, dodávateľské a odberateľské faktúry, personalistika a mzdy, sociálna starostlivosť,  daň z nehnuteľnosti, daň za psa, ostatné miestne dane, poplatok za vývoz odpadu, agenda ochrany a tvorby životného prostredia, evidencia výrubu stromov, nájomné zmluvy, kúpne zmluvy