Dňa 17. 02. 2020 bola medzi Obcou Renčišov a Ministerstvom vnútra SR podpísaná Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003337 o poskytnutí dotácie zo ŠR.

Táto dotácia bola poskytnutá obci na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt "Stavba DHZ obce Renčišov, sklad materiálno-technického vybavenia".

Výška kapitálovej dotácie bola vo výške 30.000,- €. Tieto financie boli použité na financovanie "hrubej stavby", pričom sa obec bude uchádzať o získanie ďalších finančných prostriedkov na dokončenie predmetnej stavby.