Názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Renčišov

Dňa 03. 05. 2018 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. 072PO130159.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020:

Opatrenie č.:                           7 - Základné služby a obnova dedín vo                                                                     vidieckych oblastiach

Podopatrenie č.:                    7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícii do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Číslo výzvy:                             13/PRV/2015

Kód projektu:                          072PO130159

Názov projektu:                      Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Renčišov

Miesto realizácie:                   Obec Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:                               54.745,53 €

 

Stav pred rekonštrukciou:

Stav po rekonštrukcii:

 loading=
 loading=