Názov projektu: Renčišov – chodník k cintorínu

Dňa 02. 01. 2014 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. 4500054.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013:

Os č.:                                              4

Opatrenie č.:                            3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Opatrenie v rámci MAS: 1.1.

Kód opatrenia:                       322

Kód projektu:                          442451300054

Názov projektu:                      Renčišov – chodník k cintorínu

Miesto realizácie:                   Obec Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:                                21.707,79 €