Názov projektu: Renčišov, obecný úrad, rekonštrukcia ústredného vykurovania

Dňa 2. 1. 2014 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. 4500055.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013:

Os č.:                               4

Opatrenie č.:             3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Kód opatrenia:         321

Kód projektu:            441451300055

Názov projektu:        Renčišov, obecný úrad, rekonštrukcia ústredného vykurovania

Miesto realizácie:     Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:                 16.280,11 €