Orgánmi obce Renčišov sú Obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Starosta obce

Miroslav Paločko

Kontakt:

Renčišov č. 77
e-mail: obec.rencisov@post.sk
telefón: +421.514594211

mobil: 0915938894

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili jeho obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov samosprávy a je správnym orgánom v administratívno-správnych vzťahoch. Jeho práva a povinnosti upravuje §13 a §24 zákona o obecnom zriadení ako aj ďalšie právne normy.

Zástupca starostu

František Ondrej

Kontakt:

Renčišov č. 79

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Renčišov je zastupiteľský zbor obce zložený z 5.  poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

Obecné zastupiteľstvo

Zoznam poslancov

František Ondrej

Marcela Ondrejová

Pavol Andraš

Damián Gabani

Peter Strelec