Názov projektu: Renčišov – úprava okolia obecného úradu

Dňa 02. 01. 2014 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. 4500053.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013:

Os č.:                                              4

Opatrenie č.:                            3.4.1. Základné služby pre vidiecke                                                                            obyvateľstvo

Opatrenie v rámci MAS: 1.2. Skvalitnenie občianskej vybavenosti                                                               a rozšírenie služieb verejnosti

Kód opatrenia:                       321

Kód projektu:                          441451300053

Názov projektu:                      Renčišov – úprava okolia obecného úradu

Miesto realizácie:                   Obec Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:                                21.709,22 €