Profil verejného obstarávateľa

Obec Renčišov

Dátum Obsah VO Prílohy
12.05.2020 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

(zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác)

Obec Renčišov, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. overejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:

„Multifunkčné ihrisko v obci Renčišov”

10 detaily VO
27.03.2020 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Predmetom zákazky je novostavba objektu dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) pre zväčšenie priestoru materiálovo-technického vybavenia.

3 detaily VO
24.10.2017 Vybudovanie multifunkčného ihriska

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Predmetom zákazky je vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Renčišov v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

Uzatvorená Zmluva o dielo č. 11/2017 s víťazným uchádzačom firmou Darien, s. r. o., Bukovecká 10, Košice: viď prílohy

3 detaily VO
06.10.2017 Vybudovanie multifunkčného ihriska

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Predmetom zákazky je vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Renčišov v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

1 detaily VO
31.08.2017 Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Renčišov, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Multifunkčné ihrisko v obci Renčišov".

1 detaily VO