Názov projektu: Rekonštrukcia Obecného úradu Renčišov

Dňa 30. 12. 2009 bola medzi obcou Renčišov a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Bratislava uzavretá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  č. PR00879.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany PPA konečnému príjimateľovi za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených  oprávnených výdavkov na realizáciu schváleného projektu v zmysle Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013:

Os č.:                               3

Opatrenie č.:              3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Kód opatrenia:         321

Kód projektu:           341PR0900879

Názov projektu:      Rekonštrukcia Obecného úradu Renčišov

Miesto realizácie:   Renčišov, okres Sabinov

Výška NFP:               84.650,04 €

Pred realizáciou projektu:

 Po realizácii projektu: