Právomoci a kompetencie obce

  1. a) SPÔSOB ZRIADENIA OBCE:

Obec Renčišov bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23. a 24. 11. 1990.

  1. b) PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE OBCE:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
  • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinností právnických a fyzických osôb  vo vzťahu k obci:

– zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
-zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
-zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
-zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
-zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
-zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
-zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
-zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
-zákon č. 9/2010 Zb. o sťažnostiach
-zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
-zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
-zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

-zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

– zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

– zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí

– zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnmení niektorých zákonov

– zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách

-zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

-zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

-zákon č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

-zákon č. 442/2002 Z.z.  verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach

-zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

-zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

-zákon č. 131/2010 o pohrebníctve