Profil verejného obstarávateľa

Obec Renčišov

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

(zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác)

Obec Renčišov, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. overejnomobstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:

„Multifunkčné ihrisko v obci Renčišov”

Prílohy

PDF Príloha: Situácia [ formát: PDF veľkosť: 86,37KB ]
PDF Príloha: Spodná stavba [ formát: PDF veľkosť: 217,04KB ]
PDF Príloha: Stĺpiky - rez [ formát: PDF veľkosť: 284,80KB ]
PDF Príloha: Čiarovanie ihriska [ formát: PDF veľkosť: 65,99KB ]
PDF Príloha: Pohľady [ formát: PDF veľkosť: 242,24KB ]
PDF Príloha: Pohľady 2 [ formát: PDF veľkosť: 242,24KB ]
PDF Príloha: Detail osadenia [ formát: PDF veľkosť: 173,46KB ]
PDF Príloha: Sprievodná správa - ihrisko [ formát: PDF veľkosť: 79,83KB ]
PDF Príloha: Súhrná správa - ihrisko [ formát: PDF veľkosť: 148,31KB ]
DOCX Príloha: Identifikácia uchádzača a jeho nábrh na plnenie kritérií hodnotenia [ formát: DOCX veľkosť: 20,56KB ]