Profil verejného obstarávateľa

Obec Renčišov

Vybudovanie multifunkčného ihriska

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Predmetom zákazky je vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Renčišov v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

Uzatvorená Zmluva o dielo č. 11/2017 s víťazným uchádzačom firmou Darien, s. r. o., Bukovecká 10, Košice: viď prílohy

Prílohy

PDF Príloha: Oznámenie z vyhodnotenia ponúk zo dňa 20. 11. 2017 [ formát: PDF veľkosť: 1,38MB ]
PDF Príloha: Výzva na predloženie ponuky [ formát: PDF veľkosť: 446,00KB ]
DOCX Príloha: Zmluva o dielo [ formát: DOCX veľkosť: 15,42MB ]