Profil verejného obstarávateľa

Obec Renčišov

Vybudovanie multifunkčného ihriska

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Predmetom zákazky je vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Renčišov v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

Prílohy

PDF Príloha: Výzva na predloženie ponuky [ formát: PDF veľkosť: 446,61KB ]