Profil verejného obstarávateľa

Obec Renčišov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Renčišov, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Multifunkčné ihrisko v obci Renčišov".

Prílohy

DOCX Príloha: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY [ formát: DOCX veľkosť: 17,06KB ]