Pozvánka 2/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam

 2. zasadnutie OZ na deň 27. 05. 2018 o 18.00 hod.

 Návrh programu:
  1. Záverečný účet obce za rok 2017.
  2. Výročná správa obce za rok 2017.
  3. Plnenie rozpočtu za I. štvrťrok 2018.
  4. Schválenie prijatia úveru na prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Renčišov“.
  5. Rôzne – diskusia.
  6. Záver.
Miroslav Paločko - starosta obce Zápisnica OZ 2-2018

vložené: 20.12.2018