Pozvánka 1/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam

 1. zasadnutie OZ na deň 25. 02. 2018 o 18.00 hod.

 Návrh programu:
  1. Odkúpenie farského pozemku.
  2. Predaj obecného pozemku – p. Lambert Novotný, Jarovnice.
  3. Predaj obecného pozemku – Gréckokatolícka cirkev, farnosť Renčišov.
  4. Plnenie rozpočtu za IV. štvrťrok 2017.
  5. Rôzne – diskusia.
  6. Záver.
Miroslav Paločko - starosta obce Zápisnica OZ 1-2018

vložené: 20.12.2018