Oznámenie o strategickom dokumente „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia obcou na adresu: Okresný úrad Prešov Odbor starostlivosti o životného prostredia Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja Nám. mieru 3 080 01 Prešov Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk)

 

vložené: 01.06.2022