6. zasadnutie OZ v Renčišove - 27. 06. 2024 o 19.00 hod.

 

                                                    POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam

6.      zasadnutia OZ v Renčišove na deň 27. 06. 2024 o 19.00 hod.

 

Návrh programu:

                                                      

1.         Otvorenie

2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.         Plnenie rozpočtu 1. štvrťrok 2024

4.         Záverečný účet obce za rok 2023.

5.         Výročná správa obce za rok 2023.

6.         Žiadosť o odkúpenie pozemkov – P. Urban

7.         Žiadosť PSK a MF

8.         Rôzne - diskusia.

9.         Záver.

vložené: 24.06.2024