Pozvánka

V prílohe je zverejnená pozvánka na mimoriadne 5. zasadnutie OZ v Renčišove, ktoré sa uskutoční dňa 11. 12. 2019 o 19.00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Renčišove. ...

vložené: 18.12.2019

Pozvánka

V prílohe je zverejnená pozvánka na 4. zasadnutie OZ v Renčišove, ktoré sa uskutoční dňa 18. 11. 2019 o 9.00 hod. v kancelárii Obecného úradu v Renčišove. ...

vložené: 21.11.2019

Ako triedila obec Renčišov komunálny odpad v roku 2018

Na základe schváleného Nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie ...

vložené: 06.03.2019

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce renčišov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Renčišov v súlade s ustanovením §9a ods. 2 a §9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky, ...

vložené: 27.12.2018