Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce renčišov ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Renčišov v súlade s ustanovením §9a ods. 2 a §9a odsek 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky, ...

vložené: 27.12.2018

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie OZ

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva v Renčišove, ktoré sa uskutoční dňa 08. 12. 2018 o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Renčišove. Pozvánka Zápisnica OZ 1-2019

vložené: 20.12.2018

Pozvánka - mimoriadne zasadnutie

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam   mimoriadne  zasadnutie OZ na deň 09. 10. 2018 o 19.00 hod.   Návrh programu: ...

vložené: 20.12.2018

Pozvánka 1/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam   1.  zasadnutie OZ na deň 25. 02. 2018 o 18.00 hod.   Návrh programu: ...

vložené: 20.12.2018

Pozvánka 2/2018

Podľa zákona SNR č. 369/90 Zb.13 ods.,2 písmeno a, v znení neskorších predpisov zvolávam   2.  zasadnutie OZ na deň 27. 05. 2018 o 18.00 hod.   Návrh programu: ...

vložené: 20.12.2018